ای پی آی

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت $18 برای 40 ساعت

روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در…

  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مدت زمان پروژه3 تا 6 ماه
  • نوع شغلنوع شغل: راه دور
  • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ساعتی
  • مهلت پروژه۱۴۰۱-۱۱-۰۲
  • بوشهر
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه