بوشهر

روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در…

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت 18 ﷼ برای 40 ساعت
  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مدت زمان پروژه3 تا 6 ماه
  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • بودجهبودجه: قیمت ساعتی
  • مهلت پروژه۱۴۰۱-۱۱-۰۲
  • بوشهر
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه